ORYANTASYON JIRIDIK:

separador-migrante

Tip viza tanporè yo nan Chile

Oryantasyon legal

separador-migrante

Tip viza tanporè yo nan Chile

PÈMI SEJOU TRANZITWA (PERMANENCIA TRANSITORIA, EX TOURISMO):

Se yon pèmi yo bay etranje ki rantre nan peyi a san entansyon pou yo rete ladan li, ki otorize yo rete sou teritwa nasyonal la jiska 90 jou pandan yo kapab pwolonje sejou a pou 90 jou anplis.

¿Kijan mwen kapab jwenn li?

Nan moman ou rive Chili a, nan nenpòt kontwòl yo prepare pou rantre nan peyi a.

Moun kèk peyi tankou Venezwela, Kiba, Lachin, Repiblik Dominikèn ak lòt, wi,  yo dwe mande yon Visa de Permanencia Transitoria a travè Sistema de Atención Consular SAC (https://tramites.minrel.gov.cl/Solicitudes/visa.aspx ) e yo dwe mete so sou li nan anbasad Chili ki aletranje.

Gade tout nasyonalite ki bezwen viza yo la:

(https://serviciosconsulares.cl/tramites/site/artic/20190220/asocfile/20190220161313/cuadro_de_aranceles_y_vistos_de_turismo_2020.pdf).

Sou-kategori Sejou Tranzitwa a (Permanencia Transitoria):

 • Etranje ki rantre nan peyi a nan objektif rekreyasyon, espò, sante, etid, jesyon biznis, fanmi oubyen lòt rezon ki sanble ak sa yo.
 • Moun ki travay nan bato, aparèy ki pase anlè, veyikil transpò tèrès oubyen fewovyè ki fè pati antrepriz ki konsakre yo a transpò entènasyonal pasaje oubyen chay.
 • Pèmi yo konsidere nan transfè entènasyonal Chili siyen yo e ki ankou.
 • Pèmi abitan nan zòn fontyè yo.
 • Pèmi nan ka yon aksè pou rantre avèk kondisyon.
 • Rezidan Ofisyèl ki fè demach pou misyon li yo.

Pou ou konnen kondisyon ak egzijans pou fè demand la, rantre la:

https://serviciosconsulares.cl/tramites/visa-de-permanencia-transitoria

REZIDANS TANPORÈ:

Yo bay etranje ki montre yo genyen relasyon fanmi oubyen enterè nan peyi a e yo estime rezidans li itil ak apwopriye. Li pèmèt reyalizasyon nenpòt aktivite legal Chili, depi sou-kategori migratwa kote li ye a pèmèt sa.  

Kijan mwen kapab jwenn li?

 

 • Nou dwe fè demand yo depi aletranje a travè pòtal Trámites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones ( https://tramites.extranjeria.gob.cl/ ).
 • Ka ki fè referans a sou-kategori reyinifikasyon fanmi ak ka ki baze sou rezon imanitè, konvèjans avèk objektif Politik Nasyonal Migrasyon ak Imigrasyon (Política Nacional de Migración y Extranjería), ak moun ki kalifye selon Lalwa, nou kapab fè demach yo sou teritwa nasyonal la atravè pòtal Trámites Digitales (https://tramites.extranjeria.gob.cl/).

Sou-kategori Rezidans Tanporè:

 • Reyinifikasyon fanmi
 • Etranje ki devlope aktivite legal ki peye.
 • Etranje ki ap chache rete nan peyi a nan objektif pou etidye nan etablisman edikasyon Leta rekonèt
 • Travayè sezon
 • Opòtinite travay
 • Etranje ki anba gad Jandamri Chili
 • Etranje ki Chili akoz manda Tribinal Jistis Nasyonal
 • Rezon imanitè
 • Moun yo resevwa avèk akò entènasyonal
 • Relijye kilt yo rekonèt ofisyèlman
 • Etranje ki nan tretman medikal
 • Etranje ki pran retrèt ak moun ki ap resevwa kòb pwopriyete
 • Moun ki te genyen Rezidans Definitif
 • Moun ki ap envesti
 • Pèmi biznis pou plizyè rantre

Pou ou konnen kondisyon ak egzijans pou fè demand la, rantre la: https://serviciomigraciones.cl/residenciatemporal/

REZIDANS DEFINITIF:

Se pèmi yo bay etranje ki rete Chili pou yon dire endetèmine, ki otorize li devlope nenpòt aktivite legal nan peyi a.

Pou ki moun li ye?

Etranje ki genyen yon pèmi rezidans tanporè, yo aksepte demand li e ki rete nan peyi a pandan 24 mwa omwen. Demand la dwe fèt avan dat ekspirasyon, avèk pa plis pase 90 jou e pa mwens pase 10 jou davans, soti nan dat ekspirasyon an a travè pòtal Trámites Digitales.

Pou ou konnen kondisyon ak egzijans pou fè demand la, rantre la: https://serviciomigraciones.cl/residenciadefinitiva/

NASYONALIZASYON:

Li pèmèt etranje ki reponn avèk egzijans legal yo genyen nasyonalite chilyèn nan. Nou fè demand yo sou pòtal tramites.serviciomigraciones.cl, avèk ClaveÚnica.

Pou ki moun li ye?

Pou etranje an jeneral:

 • Genyen 18 lane nan moman pou fè demand la oubyen 14 lane si yo genyen otorizasyon papa oubyen manman, oubyen moun ki responsab la.
 • Genyen rezidans definitif ki pa ekspire.
 • Genyen 5 lane oubyen plis ap viv Chili.
 • Yon moun yo pat kondane, ni yon moun ki nan pwosesis kounya pou krim oubyen ti delenkans.
 • Demontre mwayen ekonomik.

Pou ou konnen kondisyon ak egzijans pou fè demand la, rantre la: https://serviciomigraciones.cl/nacionalizacion/

Enpòtan: Timoun ak/oubyen adolesan ki genyen pi piti pase 18 lane, ki pa genyen ankenn viza oubyen pwosesis ankou, Municipalidad La Reina genyen “Programa de Regularización de Niños Niñas y Adolescentes”. Avèk pwogram sa, nou akselere demach viza tanporè timoun ak adolesan. Si ou vle fè pati pwogram sa, voye yon imel nan migracion@mlareina.cl

Ir al contenido